Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BESCHRYVING. 20

of de andere Rechters en Scheidsmannen zal worden beflist en uitgefprooken, zon- _ der dat iemand zich daar tegen verzetten, of zulks tegenfpreeken mag.

Dit dus ingerichte ontwerp tot een nieuw Regeerings Reglement, waar na de openbaare zaaken binnen de provincie van Utrecht voortaan zouden worden gehandhaafd, benevens het Bericht der Staatscommisfie dienende ter opheldering van het zelve, had, gelyk men reeds billyk vcrwagte, in verfcheidene opzigten, aan veele Leden der Regeeringe en weldenkende Burgers, geen genoegen gegeeven. Men zag, uit den aart van dat opftel, wanneer men raadpleegde met het heil des Volks, waar op in deze gewigtige zaak het oog moest gevestigd blyven , ten einde in het toekomftige alle gebrecken en influipzels voor te komen, dat het heilzaam doelwit niet zoude worden bereikt, zonder dat 'er in het zelve eene aanmerkelyke verandering wierd gemaakt, eer het tot ftand wierd gebragt.

Het beste deel des Volks verhief wel haast zyne ftemmc daar tegen, en, aan

zy-

784.

Sluiten