is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Derde deel. Beginnende met het jaar 1768

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EISTORIE-BESCHRYVINO. §r

aart wien de eigenërfde Grietslieden hunne belangen zo wel als die van haare nakomeonderdaanigst aanbevolen. . Geduurehde de loop dezer zaaken was iri dc Grieteny van West dongeradeel ook ee-< hige onlust voorgevallen. De Grietmans-1 plaats aldaar, door het overlyden van Jonk-' heer Frans Ernst van Ailva, opengevallen; zynde, werden de ftemgeregtigdë irtgezetenen famengeroepen, tot het maaken vari eene benoeming van drie gequalificeerdé perfoonen, waar uit de Prins Erfftadhouder, eenen nieuwen Grietman zoude kun = ncn verkiezen. De Heeren Jonkheer Hes, -fel Dcuwe Ernst van Ailva, Jonkheer SikU Douwt van Ailva en Jonkheer Doekt' Martini van Burmania, werden op deéze benoeming gebragt, doch eenige ftemgerechtigde inge> zetenen protesteerden tegens die benoeming, vermeenende dat dezelve nietig en van geen kragt was , door dien de laatstgemelden Heer verklaard had , niet verkiesbaar te willen zyn, en de ftemming, uit dien hoofde, niet voldeed aan het twaalfde artikel, van 't reglement reformatoir, door den jongst overledenen Prinfe Erfftadhouder op het ftuk der Regeering vastgefteld.

F Ter

On!u;E ver dc ïrietnansilaats in_ Veitdoii= jeradeel.