is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vierde deel. Beginnende met het jaar 1772

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTÓRiE-BESCHRYVlNS. 24T

kien, het welk zy met geen daadelyke geld- j fchietingen, het wezënlykfte van het werk uitmaakende, zouden kunnen bekrachtigen, ten ware de Bondgenooten konden worden bewogen, om door nog verder gepaste middelen , als tot nóg toe gefchied was, hunne Edel Mogenden meerder daar toe te bekwaamen, Waar van dezelven ook de hooge noodzaakelykheid tot behoud van de eer en veiligheid van het Gemeenebest gaarne aan de allerërnfligfte overweegingen hunner Hoog Mogenden zelve overlieten, welke allezins moesten overtuigd zyn, dat de Provintie Zeeland niet nagelaaten had goed en bloed, voor de befcherming van'tgcmeene Vaderland, op te zettert, en daar toe haare ingezetenen te bezwaaren , en derzelver geldmiddelen uit te pütten, en dierhalven alle gegronde verwachting had moeten hebben dat de Bondgenooten;, op hunne herhaalde verzoeken, geen zwaarigheid zouden hebben gemaakt om haar alles weder te goed te doen, doch 't welk, wat vertoogen daar ook bereids toe gedaan waren, tot nog vari geen de minste uitwerking geweest was. " De Provintie Friesland verklaarde, volkomen overreed te zyn van de nooczaaQ; ke-

774? _