Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 VADERLANDSCHE

zienlyk gedeelte van het Gemeenebest meer en meer ingang; terwyl de Engelfchen, breed opgevende van de groote magt die zy dit jaar in de wapenen zouden brengen, overeenkomftig met hunne belangens,by 'sLands Hooge Magten aanhielden, om aan de fcheepen met hout geladen, naar Vrankryk gedestineerd, geen Convoy te verleenen, en aan de oogmerken van dat Hof geen gehoor tc geven; de aanllagen van het Britfche Ministery wonnen niet veel veld, aangezien hunne overreedingen vergezeld bleeven met haatlyke geweld - oeffeningen , ondraagelyk voor een volk, bezield met vryheids- en vaderlands liefde.

Zodanig duister was het beloop van de Publyke zaaken, terwyl de ongewapende tocftand van dit Gemeenebest, aan beide die oorlogende Bondgenooten, moed en gelegenheid gaf, om hunne wederftrevingen verder voort te zetten, en Nederlands handel en Zeevaart welhaast tot uitterftens te brengen; Beide Partyen hadden hunne begunftigers in 's Lands Hooge Vergadering; hier uit wierd tweedrsgt geboren, en de raadflagen ter verdediging der onafhanglykheid bleeven onbewerkftelligd; eindelyk baarde

dit

Sluiten