Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE -BE SCHRYVING. 155

de Luitenant Hoofd officier van die plaats, de paspoorten van een publiek minister, en een pakct geaddresfeerd aan de leeden eenei fouveraine Regeering, bei kennende, vonc echter geene zwarigheid om een aanval op de publieke trouw te wagen, in de plaats van volgens zyn pligt het fpoedig vertreli te helpen bevorderen ; hy hield de Pasfa giers op, en gaf kennis van dat zyn ongehoord gedrag aan den Lord Stormont. zig verdedigende met het ongepast voorwendzel, dat hy, als een ieverig burger voor zyn vaderland, het van zyn pligt geoordeeld had, om de papieren van de Heer van Weideren, gelyk ook het paket, dat hy by die man had gevonden, aan gcmelden Lord over te zenden, en die perzoon, benevens den gee. nen die hy by zig had, aan te houden, tot dat hy dien aangaande nader order zoude ontfangen; van welk onbetamend gedrag het minifterie ook geene de minfle misnoegens heeft doen blyken , oe wel dit vertragen, op eene onregtmatige manier verfcheidene Millioenen fchaade aan de Hollanders toebragt, en men niet konde veronderftellen dat het met voorkennis was gefchied, fchoon het opzettelyk voor-

nee-

1780.

Sluiten