Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 13

tegenwoordige leeven nog zeer onvolkomen is.

Met deeze vereenigingvan beide zijne edelfte deelen, kwam de eerde mensch gantsch volwas^ fen in de wereld. Doch het behaagde den Schepper, dat de volgende menfchen als kinderen geboren worden , en niet, dan allengskens. tot eenen rijpen ouderdom groeien zouden Deeze Godïijke inrichting levert veelerleic heilzaame gevolgen op. In alles, wat de kin deren betreft, leert men Gods Almagt, Wijs heid en Goedheid dankbaar bewonderen. Oj deeze wijze werden de menfchen deste vroe ger en gemaklijker door eene fhmdvastige lief de vereenigd. En hoe meer gij, kinderen van uwe geboorte af tot op dit oogenblik d< hulp van anderen nodig hadt; hoe meer gi uwe onkunde omtrent ontelbaare dingen ge waar werdt; hoe meer gij begeerig moet wor den, om anderen weder te helpen en vai dag tot dag verftandiger te worden.

In den beginne, kinderen, ftonden zelfs d volwasfen menfchen daarin met u volkome: gelijk, dat zij fleehts zeer weinig wister Maar zij leerden, allengskens, meer en meer en maakten het elkander door de fpraa bekend. Dit vermogen zoo onfehatbaar voo hen, als noodwendig om redenen te wisfelen werd met het toenemen hunner kundighede: fteeds uitgebreider en volkomener. Ook hu genoegen wies daardoor ongemeen fterk aan want zij hielden zich niet te vreede , me .fleehts te zeggen , wat zij wisten of wilden

ma;

Kindfche jaaren.

»

> j

1

2 Spraak, i

» c r » 1 1

t •> r

Sluiten