Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ir5 ÏI hocfdd» Nieuwe gefchieden. vin boek,

Van het jaar 843 tot 962 na de geb. van C.

Gefchiedenis van

10DEWIJK,

den eerften koning van Duits chiawL

uit het groote tranktjclte drie bijzondere Rijken, en vooral het eigenlijk Duitfche, welk nog heden alleen deezen naam voert. Want, fchoon ook de beide overige Rijken door Duitfche Volken bewoond, en door vorften van Duitfchen oorfprong geregeerd werden , zijn , echter, alleenlijk in dit Rijk, welk inzonderheid in het oude vaderland der Duitfchers gevestigd was , de Duitfche taaien , gebruiken , zeden en wetten ót* zeer lang, óf onafgebroken gehandhaafd. In Westfrankenland integendeel onderging dit alles veel groorer verandering; een verbasterd * Latijn nam 'er de plaats in van het Frankiesch ; het Rijk kreeg allengskens den naam van Frankrijk , en deszelfs inwooners heetteden voordaan Franfchen ; doch ook deeze naam was een duurzaam bewijs , dat zij van Frankiesch-Ouii/cLn oorfprong waren.

III. Doch het eigenlijke Duitfche Rijk, welk Lodewijk ftichtte , die vandaar den bijnaam van Duitfcher verkreeg , was indedaad geheel anders gefteld dan tegenwoordig. Van fommige zyden ftrekte hetzelve zich verder uit dan thands; doch van andere integendeel was het kleiner; aan den Rhijn, bij voorbeeld, voords van de Saai en de nabuurige Elve tot de Oostzee en den Oder, waar nog alleen Siavontjche Volken woonden. De voornaamfte Volken deezes Rijks waren de Qosterfranken, de Alemanpen of Swaben, de Beijerfclien, Fhuringers en Saxen. De Frie/en, Bohemers en Morayiërs behoorden ook wel tot deszelfs onder-

Sluiten