is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het jaar 1500 tot 1648 na de geb van C.

Karel viert ziine eigene lijkfUatfie.

'408 II hoofdd. Nieuwe gefchieden. vin boek,

door hem zeiven, óf door anderen onder zijn opzicht vervaardigd. Daartoe behoorden ook grooter en kleiner uurwerken. Men verhaalt van hem, dat hij, de onmooglijkheid bemerkende om onder dezelven twee te vindén, welke met eene volkomene onderlinge gelijkheid den tijd aanweezen, berouw zou gehad hebben over de ijdele poogingen zijner vóórige jaaren, om menfchen tot eene volmaakt gelijke denkwijze over zaaken van Godsdienst te brengen. Doch, na eenigen tijd, toen hij merkbaar zwakker en ellendiger werd van ligchaam, zonk ook zijn groote geest neder. Hij volgde het geitrengile leeven der munnikken, zijn eigen lichaam kwellende , geesfelende, fmartlijke boete doende, en hoopen? de Gods genade daarmede te verdienen. Eindelijk kwam hij tot den zonderlingilen inval om zich met den naderenden dood meer bekend, te maaken. Verre de meeste menfchen verdaan de groote en noodzaaklijkfte kunst niet, welke alleenlijk beflraat in de gewoonte om daaglijks met een gerust en blijmoedig geweten aan den dood te denken. Liever verwijderen zij, geduurende hun leeven, dit denkbeeld van zich, en vinden hetzelve dus te geduchter, wanneer zij fomtijds genoodzaakt worden om 'er zich mede bézig te houden. Ook Karel fchijnt van dit gebrek niet vrij geweest te zijn. Hij behoefde een uitwendig vroome plegtigheid van ongewoo» nen aart om te leeren derven, en vierde zijne eigene lijkftaatfie. In de kloofterkapel werd