Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Duitfchers. VII Tijdvak. 479

aan de natuur te bewijzen, is daardoor bij veele Duitfche vrouwen geheel verduisterd. Al waren ook de verfpilde kosten , welke Duitschland tot dusverre voor alle deeze verfraaijingen aan Frankrijk betaald heeft, niet verbaazende; dan moest nog het tijdverlies, welk derzelver gebruik verëisqht, fteeds onherftelbaar heeten. De geneugten in het algemeen, met welke de Franfchen de Duitfchers bekend hebben gemaakt, hebben voor veelen der laatften ten voedfel van verwijfdheid en wellust verftrekt. Ondertusfchen is deeze algemeene volgzucht in verfcheidene Duitfche Landen niet zoo fpoedig en diep doorgedrongen, of de Duitfche taal en. zeden hebben zich, onder anderen in veele Rijksfteden , vrij lang onveranderd gehandhaafd ; en men vindt noch gewesten, waar eene jongvrouw van aanzienlijken geflachte zich niet beleedigd acht, wanneer men haar met deezen Duitfchen naam aanfpreekt.

XIII. Op eene edele wijze toonde , om-' trent gelijktijdig, een Duitfcher van een' door-1 zigtigen en koenen geest, Christiuan Tho- c masius, te Leipzig gebooren, wat zijne Natie \ konde en verpligt was te doen. Terwijl zij i; eene vreemde met verwondering navolgde,v prees hij eene meer uitgebreide vrijheid van \ het verftand aan, en gaf zelf een voorbeeld ' van haare verwerving. Hij toonde zich wel geenszins geheel ongevoelig voor het nieuwe licht, welk de Duitfchers in dien tijd van de Franfchen ontleenden; gelijk honderd en

vijf-

Van het

jaar 1648 tot 1787 na de geb. van C.

rHOMASI.

s voerc p nieuw eleerde rijhéid 1 hec herormdeiuitsthnd.

Sluiten