is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% 1520.

De Kelkhervorming.

'32a II hoofdd. Nieuwe Gefchieden. xiv BOöc.

wenfchende te regeeren, liet hij veelen vari de voornaamften deezes Volks, die bij gelei genhèid van de plegtigheden en vreugdebedrijven zijner krooning te Stokholm bij elkander waren, zonder den minften fchijn van rechtj gevangen nemen en ten döod brengen, alleenlijü opdat 'er geen aanzienlijke magt in Zweeaen zijn, of zich verfhouten mogt, om de vrijheden en rechten des Rijks te verdeedigen. Vergeefs heeft men deeze afgrijslijke daad willen verfchoonen, door haar aan eenen ondeugenden raadsman des konings toetefchrijven. Een vorst, die geen kind meer is, en volkomen weet, wat hem zijne magt niet flechts, maar ook wijsheid, rechtvaardigheid en goedheid veröorlooven, verdient zelfs de geringde verfchooning niet , wanneer hij den raad van een' vleijenden booswicht volgt. Door dit bloedbad te Stokholm, legde Christiaan de tweede zelf den grond, tot zijn verderf, en de onaf hanglijkheid der Deenen en Zweeden. Weldra weigerden deeze hem alle gehoorzaamheid; de Deenen, mede over zijne gewelddaadige' regeering misnoegd, volgden binnen kort grootendeels dit voorbeeld. Hierdoor geheel verflagen, ontvluchtte hij het Rijk; en gelijk hij naderhand nimmer weder eenen troon beklom , zoo werden de Noordfche Rijken nooit weder door éénen gemeenfchaplijken koning geregeerd.

V. In het algemeen was thands voor de Deenen de tijd gekomen, om , zonder te

heer-