Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oudheden.

.De wezentlyke gedaante der eerfle kerk van dit dorp is ons nimmer voorgekomen; uit drie verfchillende afbeeldingen harer puinen, dooiden konftigen tekenaar roelof roer man in 't koper geëtst, als mede uit de hier boven geplaatfte afbeelding derzelve , blykt echter duidelyk, dat zy veel wyder van omtrek en veel hoger geweest is dan de tegenswoordige kerk, die naauwlyks de halve grote der oude heeft en geheel zonder choor is , het welk naast de eerfte kerk gebouwd, eene aanzienlyke ruimte en hoogte befloeg. Doch die eerfte kerk, dreigende alle uuren te willen inftorten, werd dooide tusfchenkomst van Keizer kakel herbouwd die, ter vergoeding dezer belangryke onkosten! haar de inkomften van het Sloter meer afftond • de beroemde dichter jan vos gedenkt dit in de volgende regels:

De Keizer doet de Kerk hermaken, Uit de inkomst van het Sloter Meer,

Zo Jleigert men naar 's Hemels daken. De deugd verflrekt ons tot een leer.

Geduurende het beleg van Haarlem, en wel naby het einde van het jaar 1572, werd deze kerk door eenige krygsknechten van den ftaat in den brand geftoken. Na dat daarna de hervormde Godsdienst alom in Holland werd ingevoerd, beriepen Sloten en Sloterdyk, in het jaar 1583, met eikanderen tot haren eerften kerk leeraar arnold nicolai; vervolgens zyn deze twee gemeentens vereenigd gebleven tot m het jaar 1613, als wanneer Sloten van Sloterdyk gefcheiden, en een ieder dezer plaatfen hare byzondere eeraars gekregen heeft, die beiden onder de clasfis van Amfterdam behoren.

SLO.

Sluiten