Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en KLEEFSCHE oudheden. 129

een bloedige veldflag geleverd, die eindelyk ten nadeele der Vlamingen uitviel, welke aldaar hunne voornaamfte magt verloren, en tevens de rede was, waarom de plaats, waar de gefneuvelden op elkander gehoopt werden, naderhand het mannen-pad is genoemd geworden. Twee honderd en zeventig jaren later, namentlyk den eersten van lprokkelmaand in het jaar 1573» ^eec^ Hillegom veel nadeel door het inlegeren van eenige Spaanfche krygsbenden, doordien de ontbreidelde moedwilligheid van dezclven deparochie-kerk van het dorp uitplonderden en vernielden, als mede eenen gevangen bode, welke met brieven uit de belegerde ftad Haarlem naar Leiden trok, aan eene galg opknoopten.

Zo beroemd Hillegom is, wegens zyne vermaaklyke gelegenheid en menigvuldige gezichten langs de hoog getopte bomen, groene dreven, konynrykc duinen, lanen vol pluimgedierte , ■milde koornvelden, vischryke wateren, zo wel van beekjes als van het Leidfche meïr, hetwelk overvloed van rivier-visch bevat, prachtige en vermaaklyke lusthoven, waaronder die der Heren van Llillegom en 'Kastrikum voornamentlyk uitmunten, het is niet minder bekend en beroemd door het zogenaamde hof van Hillegom, aan de linkerzyde' van den ryweg, tegens de Hillegommer beek aan, naarSasfemgelegen. Adriaan van rietveld werd daarmede verlyd, op den 6 may van het jaar 1440; zyn zoon jan vanrietveld, procureur generaal van Hol. land, volgde hem; deze nam het verly van dit hof op den 23 maart van het jaar 1457, en ontfing in het jaar 1483 daar benevens ter leen de duinen, van Margrietenburg af tot aan de Hillegommer beek toe, en, gelyk 'er in den leenII. deel. I brief

Sluiten