is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oudheden. 2C5

langryke koopftad, en deze werd gedeeltelyk aan kolen gelegd, waarby een gedeelte der inwoners fneuvelde, en een ander gedeelte gevangen genomen werd. Deze plundering herhaalden zy, gedurig weder t'huiswaards kerende, in de twee volgende jaren ; verwoestende Friesland cn de voornoemde ftad tot drie onderfcheiden malen. Na dezen moedwil, die, gelyk de Decnfche vorsten voorgaven, buiten hunne kennis gcfchied was, werd in het jaar 836 op nieuw de vrede gefloten. Doch de Noormannen vielen in het volgend jaar 837 met eenen vloot in Zeeland, en vervulden het met moord en roof; terwyl zy dezelfde handelwys te Wyk te Duurjlede, op nieuw uitoeffenden. In Walcheren fneuveldea twee broeders van heriold, en de ingezetenen werden veroordeeld tot het opbrengen van eene zware fchatting. Vervolgens trokken zy naar Antwerpen, en van daar naar eene ftad aan den mond der Maas, welke beide fteden door hun geplunderd en in den braud geftoken werden. Alle deze gruwzame baldadigheden deed den'Keizer eindelyk het befluit nemen, om hen met een geducht leger tegen te trekken, waarop de Denen naar den zeekant terug trokken, om in hunne fchepen weder naar huis te keren. Doch eer zy zich infeheepten, moesten Kcnnemerland en Rhynland nog meer getuigenis hunner ongehoorde baldadigheid dragen. Te Egmond, zeggen latere kronykfchryvers, zouden zy de kerk of kapel, ter eere van den heiligen Adelhert gefticht, geheel omverre gehaald hebben De priester jeroen, waarvan wy hier boven gemeld hebben, werd te Noordwyk door hun gevat , gruwelyk mishandeld, gepynigd , en eindelyk onthalst. Te Rhynsburg viel tusfchen de

Kei-