Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 KABINET VAN NEDERLANDSCHE

richten; en voor welken aan de geestelykheid, die deze diensten waarnamen, en ten minften vyf in getal zyn moesten, een zeker jaargeld was toegelegd.

Deze kerk was met verfcheiden altaren en vicaryen voorzien. Behalven hethoofd-altaarzyn de volgenden ons nog bekend: i.) Het altaar van het H. Kruis. 2.) Dat van de maagd Maria. 3 ) Dat van St. Catharina. Men wil ook dat in die kerk een altaar van het heilig Sacrament zou geftaan hebben, en vindt aangetekend, dat 'er wekelyksch op zekere dagen misfen moesten ge. lezen worden ter eere van het H. Sacrament, en van St.Jofeph, Anna, Urfula, en anderen.

Volgens eenen zekeren brief van hetjaar 1521, was aan het altaar van St. Catharina een vicariaat gefticht.

Ook vondt men in deze parochie-kerk een vicariaat, Heer volferts vicariaat genoemd; dit, ter begeving ftaande aan den abt van Egmond, werd in den jare 1574 van daar in het oude Mannenhuis te Montfoort overgebragt.

Toen de Roomfche Godsdienst hier bloeide, zag men in deze kerk eene vermaarde broederfchap gefticht, gelyk men zeide, ter eere Gods, van de moedermaagd Maria, en van St. Matheus den patroon der kerk. Derzelver leden waren aan eenige wetten verbonden, en te zamengefteld uit broeders en zusters, welke niet alleen te Warmond, maar ook te Kaag, eene parochie onder Warmond gelegen, woonden; onder deze leden bevonden zich vele perfonen van adel en groot aanzien, en hunne namen ftonden in een broederfchapsboek opgetekend.

In een dood- of jaargetyde-boek van het Ciftercienfer kloofter te Warmond, waarvan wy terftond

na-

Sluiten