Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 kabinet van nederlandschs

„ worde, dat de gemelde Kerke voor het uyt" „ gaan van den geftelden tydt ingewydt zy, &c."

Dat deze kerk vry aanzienlyk moet geweest zyn, blykt uit ons 92fte prenttafereel , waarin het yzer van onzen konftenaar dezelve heeft afgefchetst in dien ftand, waarin zy zich omtrend het jaar 1641 bevond. De gemeente is hier vry talryk , hoewel de meeste opgezetenen , gelyk elders in de veenen, van den Roomfchen Godsdienst zyn. Zy hebben echter hier voor zo verre my bekend is, gene kerk.

Sedert de Hervorming behoort de kerk van Leimuiden onder de Clasfis van Woerden en OpperRhynland, welke tot op het jaar 1587 onder de Clasfis van Leiden en Neder - Rhynland plagt te Haan; de kerkleeraar welke alhier beroapen werd,, was de vermaardeen zeer geleerden Heer johannes vossius, welke in den jare 1578 uitWasfenburg in Gulikerland herwaards kwam, en het daaraanvolgend jaar wederom vertrok, zynde als kerkleeraar verkoren te Veurne in Vlaanderen.

Leimuiden is gelegen van Rhynzaterswoude 744 , van Nieuweveen aan "den drie fprong 2218, van de eude wetering by de Heilige geestlaan, 879, van de Heilige geestlaan 426; van de Vriezekoopfche weg 396 en van de ftad Leiden 6134 roeden , alles naar de bereekening van den Rhynlandfchen landmeeter f. de roos.

Volgens het quohier der verpondingen van alle de huizen en landeryen, mitsgaders van alle onroerende goederen, binnen de refpe&ive fteden en ten platten lande van Holland en Westfriesland , federt het algemeen redres van den jare 1632, moest Leimuiden jaarlyksch voor 206 huizen, 581 morgen en 477 roeden lands betalen, «ene fomma van 1275 guldens, 8 ftuivers en 8

pen-

Sluiten