Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

es kleefsche oudheden. 327

andere ambagten in de quohieren aangetekend. De lyst van verponding van het jaar 1732 houdt in, 158 huizen, van welken 29 buiten de ftad ftaan, aan den ouden dyk, benevens twee koornmolens, die, met deverhogingvanhetjaari734, te famen in de verponding opbrengen eene fomma van zes honderd vier-en-vyftig guldens en een Huiver.

Onder Woudrichem en Altena, behoren, volgens w. van goudhoeven, het flot Loevenftein , gelegen op de uiterfte punt van den famenloop van Maas en Waal, Ahnkerk, Giesften, Ryswyk, Neereyl, Opëyl, Uihvyk, Waardhuizen, Emmikhoven, Sleeswyk, den HU en anderen (*).

In dc ióifte afbeelding vertoont zich de ftad Woudrichem aan de zyde van het water, zynde de Waal; de daaraanvolgende ió2fte tekening biedt ons een gezicht aan van de landzyde dezer ftad, waarin men uit den ouden ban tegens hare net beplante wallen aanziet, en eindelyk indeiÖ3fte plaat zien wy een zeer fraai gezicht van de ftad Woudrichem aan de vest, waarby wy de zeer grote kerk en toren van zeer naby zien, in die gedaante, gelyk dezelven zich in het jaar 1616 vertoonden.

Wanneer de kerk eigentlyk gefticht is, blyft geheel onzeker. H. van heussen (f) wil, dat men uit eene oude overlevering zou kunnen befluiten, dat zy door den Heiligen Suidbcrtus, de ampt- en reisgenoot van den Heiligen Willebrordus, zou gebouwd en ingewyd zyn. Het begeven van deze kerk was weleer toekomende aan den Proobst van St. Salvators kerk te Utrecht; doordien het dekenfehap van Woudrichem, of de

heer-

(*) W. van goudhoeven, Kronyk, bladz. 90. (j) Idem, Oudheden, bladz. 581.

X 4

Sluiten