Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN KLEEFSCHE OUDHEDEN. 2J

wathy doen kon, was, aan de ftad allen toevoer af te fnyden, om haar op deze wyze tot de overgave te dwingen, waarom hy zevenfchansfenom de ftad deed opwerpen. Doch de beleegerden, ruimte hebbende van mondbehoeften, deden van tyd tot tyd uitvallen, waarin door beide partyen Jioch gewonnen noch verloren werd. Echter kregen de beleegerden van tyd tot tyd toevoer van levensmiddelen (*) , hoe zeer de Spanjaarden daarop zochten te pasfen , door hunne zeven fchansfen. Het is waar, de beleegeraars onderfchepten en veroverden eenmaal eenige fchuiten waarop tachtig foldaten waren. Doch daardoor ontzonk de moed der beleegerden geenfints, welken het op eenige fchuiten met eetwaren niet aan kwam. Intusfchen geraakten de geldfpecie zo fchaars, dat de ftad daardoor in grote benaauwd. heid gebragt werd, het geen de Staten deed befluiten tot het flaan van zeven duizend guldens tinnen geld en andere vierkante noodmunten, welken in de ftad vervaardigd werden, en naderhand door het gemeene land weder ingewisfeld zyn, tot dezelfde waarde tot welke zy uitgegeven waren (f). Braband ondertusfchen werd inwendig verteerd door het vuur der muitery, en de. ze was wel eene der voornaamfte redenen, waarom de Spanjaarden, in het jaar 1576, genoodzaakt werden de beleegering van voor die ftad, welke ten vollen 50 weken geduurd had, te moeten opbreken. Wordende zy naar Braband geroepen, om tegen de muitelingen aldaar op te trekken (§). Sints het jaar 1572, hadden de Lutherfchen

van

(*) Hoofd, Nederlandfche Historie, bladz. 445. (t) Bizot, Medallifche Historie, biadz. 27**. (f) Hoofd, Nederlandfche Historie, bladz. 455. B 4

Sluiten