Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32i KABINET VAN KEDERLAXDSCHE

„ ende Geftichts vorfz., ende mede dair toe alle „ ander guede, eygen off te Lenen, wair die ge„ legen fyn in den Geftichte vorfz. die wy nu „ hebben op datum des Brieves, oec verboert „ te hebben, aen handen als vorfz. ftaat. Ende „ wi Jacop vorfz. feilen onfe Genedige Heere, „ den Gefticht, ende die Stat van Utrecht voer„ taen guede gonft ende vrientfchap bewyfen tot „ alretyt; fo dat onfe Genedige Heere , die „ Ecclcfie, ende die Stat van Utrecht ons daer „ mogelike van bedancken feilen. Ende hebben hyerom vorder geloeft ende geloven , num„ mermeer te doen,ofte doen doen, tegens onfen ., Genedigen Heere, den Stat van Utrecht, ende „ der ghenen, die mit ons Heeren Gnaden op „ den Sonncndach op onfer Liever Vrouwen„ dach te Lichtmiffe des nachts ingekomen fyn, „ ende die Stat voerfz. in hoeren handen genomen „ hebben ; noch hoeren Dienre,te misdoen of te „ doen misdoen, in eniger wys van defer voerge„ roerde fake weghen,met hem truweliken ende J3 gehelifeen bi te bliven, ende hem altyt guede „ vrientfchap ende gonn.« tc bewyfen. Ende alle „ defe vorfz. punten ende vorwerden hebben wy „ Jacob vorfz. geloeft, ende geloven voir ons, „ onfen Erfgenamen ende Nakomelingen , by „ onfen truwen, ere ende fekerheit, nummer„ meer in ehiger wys te doen, ofte doen doeny „ tegens enich der punten vorfz. Alle ding fon„ der argelift. Inkennifie derwairheit,fohebben „ wy Jacop vorfz. om dat wy willen dat alle defe 3, punten te ewigen dagen vaft ende ftede blyven „ fullen, onfe Segel bi onfer rechter wetenheit „ aen defen Brieff doen hangen. Ende om meerre „ fekerheit ende vefteneife wille, foo hebbe wy „ gebeden den gebuertigen ende vromen Heeren „ Johan 3 Heer van Lannoy, van Furnes, ende

33 van

Sluiten