Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 KABINET VAN NEDERLANDSCHE

„ En wat aangaat het Collegie van Gecommitteerdens uit de Burgery, 't welk door veeIe Burgers dezer Stad word geoordeeld te zyn het eenigst en veiligst middel tot weering van het Despotismus eener Aristocratie; dit Collegie is den Ondergetekende daar toe niet voldoende voorgekomen. Want, hoewel hy gelooft, dat het wenfchelyk was,sdat een tegenwicht kon worden uitgedacht', om het Despotismus eener Aristocratie tegen te gaan, kan de Ondergetekende hetzelve in zodanig een Collegie niet vinden, zelfs niet indien het word ingefteld letterlyk volgens het Concept-Reglement; want zyns bedunkens is te vreezen, dat wel rasonëenigheden tusfchen Regeering en Gecommitteerden zullen ryzen, die aan de zwakfte party gelegenheid zouden geeven, om dien zo zeer (en niet zonder gegronde reden) gevreesden invloed van eenen Stadhouder weder in te roepen, en zich daar mede te fterken.

„ En indien men zich by het Plan, door Heeren Gecommitteerden uit de Vroedfchap overgegeeven, bepaalt, zoude het naar des Ondergetekendens gedachten weinig beantwoorden aan de geftelde noodzaakelykheid van een zodanig Collegie, dat, zo het geoordeeld word van nutte kunnen zyn, ook voorzien zoude moeten wezen met die magt, die het wezenlyk tot een tegenwicht ftelde. De Ondergetekende herhaalt nogmaals , dat hy de Principe van het Concept-Plan, in het willen bepaalen van de Aristocratie zeer goedkeurt, en dat, indien de Regeering ooit op eenen beftendigen voet komen zal, dit allernoodzaaklykst, ja onvermydelyk is; maar de Ondergetekende kan het voorgefteld middel niet voldoen-

Sluiten