Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5* KABINET VAN NEDERLA NDSdHE

Middelerwyl werden door die van 't Leger te Zeist twee Batteryen vanFacines opgeworpen ter wederzyde van den ftraatweg, tusfehen de Kerk en den Koornmolen van het Dorp de Bilt. Zulks gefchiedde tot dekking van eene aarden Batterv achter den Molen, waaraan men tevens en met zo veel yvers werkte, dat 'sanderendaags avonds Jet werk tot eene manshoogte geklommen was. In den morgenftond keerde een gedeelte van 'c Zeister Volk te rug naar het Leger, hebbende aan de Bilt eene Bezetting van byna vyf honderd man gelaaten.

's Woensdags inden namiddag zag men te Utrecht wederom een Piquet van Curasfiers en Husfaaren naar buiten trekken, om de Bezetting aan de Bilt te verkondfehappen. Aan alle de Buitenwerken werden de Posten van tyd tot tyd aanzienlyk verlterkt; ook werd zeer veel zwaar Gefchut naar buiten gevoerd. Daar benevens trok tegen den donker ter poorte uit een aanzienlyk getal VoetVolk, mt onderfcheidene Regimenten en VrvwilLgers genomen, vergezeld van eenige Kanonniers met Gefchut en Houwitzers, met oogmerk om de Bezetting aan de Bilt te ontmoeten. Aan het geweldig fchieten met grof Gefchut vernam men welhaast m de Stad,dat de wederzydfche Benden handgemeen waren geworden. Het fchieten, welk omtrent half tien uuren eenen aanvang nam, duurde eenen geruimen tyd. Die van Zeist worpen insgelyks eenige Bomben ; doch hun vuur hield t eerst op. Hunne Batteryen waren niet Weinig gehavend; ook hadden fommige huizen en gebouwen , aan de Biltflraat, fcbade bekomen, regen twaalf uuren kwam het Utrechtsen Detachement in de Stad te rug, uitgezonderd eenige Jagers , welke men buiten had gelaaten. Kort

daar»

Sluiten