is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN KLEEFSCHE OUDHEDEN. 215

, vingeren op uw krimpend hart drukken, dat , het verachtfte ftofdeeltje meer is by God , dan gy!

, Befchouwt uwen tegenwoordigen ftaat met , oogen, welke niet beneveld zyn door de fchan, delyke eigenbaat! gy zyt elendig, —- rampzalig! — of is het niet rampzalig, vuige flaaven , te zyn van eenen Tiran, die alleen fchynt ge, booren te zyn, opdat in hem zoude blyken, , hoe groot de langmoedigheid Gods over eenen , booswigt zy ? — befchouwt gantsch Neder, land u niet, van al wat immer met den luister, ryken naam van Regeering is bekleed ge, weest? — befchouwt het beste, het welden, kend gedeelte der Natie u niet als befcher, mers van een rot moorddaadige boosdoen, ders? — nog eens, gylieden zyt elendigen! , gy zyt rampzalig!

, Zyn 'er onder u, myne Heeren! — , nog eenige weinigen, die een afgryzen van , deeze gruwelen hebben, — gy, wier geweej ten fiddert op het aandenken der plaatsgry, pende ongerechtigheid! — waarom maakt gy, lieden u door zwygen medeplichtig en fchul, dig aan bet worgen der wraakroepende Ge, rechtigheid? — beeft gy meer voor eenen , lafhartigen bulderenden Volksverdrukker, dan , voor den God van Nederland ? — Is het gee, ne onachtzaamheid voor u zeiven! — is het , geene ontkenning van uwe eigene waarde, ;— , is het geene ontluistering van die Majefleit, , welke zich in u, als Vertegenwoordigers des , gantfchen Volks, ten toon fpreidt, dat gy , zelfs geen moeds genoeg hebt, om eenen Op, roerkraaijer, die zich tegen het uitdruklyk

bevel van den Souverain met eene Oranje - kus 04' , ver