is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vyftiende deel. Vervolgende met het jaar 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÏSTORIE-BESCHRYVING. 80

houder zelvs zodaanige onderrichting, by wege van beklag, zoude hebben gegeeven,

ais waar van zyne Majesteit generde te meiden , aangezien zy dien Prins tegoede kennis aan 's Lands Constitutie, enverknogtheid aan de betrekkingen waar in hy zich ten opzichten vande Heeren Staaten moeste bcfchouwen , toefchreeven , om een diergelyken ftap te doen, waar door, volgens hun inzien , de gronden zouden worden gelegd tot een gevoelen, het welke, zo het toegelaaten wierd, nauwelyks den blooten naam en het febynbeeld van Souverainiteit voor hun zoude overlaaten. Zy betuigden het daar voor te houden, dat een Vorst, zo als zyne Majefteit, die de Regten onbetwistbaar en onaffcheidelyk aan de hoogfte magt vast gehegt, zo wel wist te waardeeren, Hun de achting, waar mede zy vereerd wierden, onwaardig zoude oordcelen, indien zy niet deze onbetwistbaare en onaffcheidelyke rechten met alle ernst ter harte naamen, en waakten dat daar van niet het eene of andere gedeelte wierd yerminderd. Om die reden, zeiden Hun F 5 Ed:

1785.