is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zestiende deel. Vervolgende met het jaar 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTQRIE-BESCHRYVIN©. 1Z$

ïie ongeleegenheederi te rédden, en alzo te bewerken, datzy, hunneerfgenaamen, ofopvolgeren, van den tezeerdrukkenden last der fchulden ontlast, het algemeen» vertrouwen herfteld, de gronden tot derzelver wezendlyke waarde verkogt, den flaven handel bevorderd, en, met die ganfche fchaakel van heilryke belangen , 's Lands Bronnen van algemeene welvaard weder geopend konden worden.

Het oogmerk der Heeren Regeerderen Van de Surinaamfche Volkplanting was voornaamentlyk, om , zo Veel doenlykj de ongelukkige planters te redden, en met alle vermogens te onderfchraagen ; doch het doorziende oog ontdekte daar in ook daadelyk,. dar zulks aan de andere kanteen eeven ongelukkig gevolg had voor een meenigte Weeduwen en Weezen, zo veele duizenden van Geld opfchieters, aan wier belangen de Beftierideren , en toeziende Gemagtigden, door hunne plegtig aangegaane verbintenisfen, gehouden bleeven, en dien zy verpligt waren voor alle fchaaden te behoeden : Dit baarde derhalven zeer ge wigtige bedenkingen, welke nog ver-

meer-

[786. \