is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus. 1747.-1787.- Suum cuique

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C is>8 )

Eoe d rulfler in ,d« Quané - fteeg (e Amflerdam. Het potjen kost 15. Stuivers:

de brieven Franco.

Te Fruilhoven, bij J. Marmot-, is In het Savpiiaardfch gedrukt, en alomme verzonden E. Polak, Boven ■ natuurkundige Lesfchen voor Kinderen, fraai berijmd door O. L. H, Kippedief; met een Aanhangfel van Jonkr. N. van Redeloos, over den aart cn natuur der Speel ■ kaarten en Dobbeifteenen: zeer nattig en amufant voor ballingen en gevangenen, als mede voor berooide Graven, Lords,'Baronnen , en Minilters: de prijs is een Zotskap.

Tot den laatften Meij aanftaanden, zat, tegen den verminderden prijs van vijf gl. vijf ft. en vijf penn.', bij M. de Bruin te Amfterdam te bekomen zijn: het ai-

lerinteresfantst, cn In den tegenwoordigen tijd allernuttigst, noodzakelijkst

ja, \oor eiken echten Patiiot en Beminnaar van zijn dierbaar Vaderland, aller, eritbéerlijkst'Werkjen, De Vaderlander, waarin, onder vele andere za.

ken, voorkomen Be/chouiving ever de Mtttightid van het Voorjaar, en den Zo-

imr, om niets te verrichten, en zijnen tijd, in de zorgelooste ledigheid, met reizen en trek-

kin naa>- Vergaderingen en Burger - exercitiën, door te brengen. Raad tegen alle

mislukkingen. De onftelocvige gejietkt in de teerder lijdelijke gehoorziambeid. ——

Bit vemogtn der ondeugd. De wijsheid der Winzucht en Heersthzucht. ——

Gerustheid voor bet tegenwoordige en toekomende. De werkeloosheid. De dapperheid. De bedaardheid. De lafheid. De zorgloosheid. -Het Exen.

eetren. —— Het Delibereren. HetBefoïgneren.~>—Jlet Adviferen. —-Het

Concluderen. • Het Protejleren, Het Surchrren. Het Overnemen. ——-

Het Reconcilieren. Hit Modereren, en Medieren. enz. Zijnde dit

Werkjen cere kleene Bibliotheek , om zich daar in nuttig en aangenaam te oeffenen , in groot Octavo, ten uiterfte keurig en zeerzindelijkopbest mediaanpa >iergedrukt, en met platen van den kcurigenfiaiV,gegravéerd door den niet minder Keurigen en teekerhundigen/tr. Pinkél-js, alle naar de Originelen uit dc voornaamfte Kabinetten.-

z £ t T IJ p i N G.

in Texel is. na eene zeer lange en fatale reis, binren gekomen het Schip de Hervorming, Kapt. Jan Uit/lel, met tijding, dat het Scheepjen de Unie, voor

gaars geltooten heeft, en zijn roer verloren nadt, en dar, door eenen zwa-

ren ftorm, op den Engelfchen wal geftrand is het Schip de Con/lkutig, gevoerd bij Kapt. Traanoog; fchip en lading waren weg, doch de Equipage flondt, voor rekening van het Engelfch Minifterie,. met het Prijs fcheepjen de Coalitie, naar

Zeeland getransporteerd te worden, met verdere brieven van voorfchrijving

aan de Heeren Gecommitteerden tot de zaak van Brest.

Deze Nommers worden alle Maandagen vervolgd, en uitgegeven te Leyden bij B. Onnekink, Rottedam v. d. Dries, Amfterdam H Keijzer, Haarlem Bofm Hage Plaat en v. DrecU, Delft Verbeek, Utrecht G. T. van Paddenburg en J. Vijh, Deventer G. Brouwer, Z-vol S cn F Clement, en H. Heogop, ea v.erders in de overige Provinciën, a twee Stuiveis.