is toegevoegd aan uw favorieten.

Neerlands heldendaaden ter zee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELDERSCHE en FRIESCHE OORLOG. 93

ten hoop krygsvolk by een gebragt hebbs-nde (zommige fchryven van zeven, andere van agfr-duizend koppen) wierdt nog, by de Jiuinder, door den geweldigen Friefchen Zeeroover, Groote pier en deszelfs volk, ten getale van vier honderd, volgens het geen 'er in zekere Friefche Kronyk van getuigd wordt, verfterkt. De veréénigde Vloot, van honderd en vyftig vaartuigen, waarop al het krygsvolk ingefcheept was, ftak den vierentivimigjlen van Zomermaand, met het aanbreeken van den dag, en een" vooripoedigen wind, in Zee, en vertoonde zig, nog dicnzelfden dag, langs de Noordhollandfche Kusten zeilende. Groot was de fchrik der bygelegene Steden op dit gezigt. De Burgers en Ingezetene beefden van angst; zy mistrouwden hunne eigene kragten; waren raadeloos, en maten de grootheid van het gevaar af» naar de grootheid der vyaudlyke Vloote. Deeze, Enkhuizen voorby gezeild, viel onverhoeds op Medenblik, welk. hoewel dapperlyk door de Burgery en bezetting verdedigd, ingenoomen wierdt en door vuur verdelgd, zo dat 'er geen huis ftaande bleef. De meefte Burgers wierdeu, zonder onderfcheid van Geflagt of jaaren, om hals gebragt. Alléén het Slot hicldt het, tegen des vyands geweld en vlammen, uit, door de manmoedige verdediging van Joost van Buuren, die 'er het bevel op voerde. Groote Pier, dus rykelyk met buit bekaden, keerde, met zyne Rooffchepen, naar Friesland te rug, de Gelderfchen agterlaaten.de, welke voortgingen alles te vuur en zwaarde te verwoesten. Alkmaar, aan deezen woesten hoop ten roof geworden, wierdt, na zeven dagen plonderens, in brand geftooken. 't Zelfde lot trof Beverwyk en Sparendam. Asperen wierdt in een bloedbad veranderd. Dog de dappere Graaf iiendriic van Nasjau, die over de krygsmagt, op naam van Koning Karei, geboodt, bragt hen zo in de engte, dat zy verftrooid wierden, en aan alle zyden doodgeflaagen. Veele raakten gevangen, en moesten hunne geweldenaaryen met zwaare en fchandelyke üoodftraf. ten boe;en. . Van onze zyde viel men ook in GelderL 3 land,