is toegevoegd aan uw favorieten.

Neerlands heldendaaden ter zee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101 ZEEGEVEGTEN tegen

De Regeering deezer Landen bemerkte dat de Kooplieden, zoet naar winst, veel te veel waagden, en hunne goederen aan het wankelbaar geval bloot fielden , tot groot nadeel van den - Lande, welks vermogen afhangt van de welvaart van byzoudere perfoonen. Hierby kwam naderhand nog een verbod; om niet te vaaren, dan met fchepen, welke gewapende manfchap op zouden hebben, en van gefchut, en mond- en krygsbehoeften rykelyk voorzien zyn; ook moest men in gezelfchap vaaren , om tegen den Vyand befiand te zyn. In de volgende jaaren wierdt de oorlog fteeds met meer heftigheids voortgezet. Veele gevegten vielen 'er voor, zo te water als te lande. De overwinning verklaarde zig nu eens voor deeze, da* wederom voor geene zyde. Voor al viel 'er in het jaar 1554, in Oogstmaand, een zeer hardnekkige, en by uitftek gedenkwaardige Zeeftryd voor. De Hollanders keerden thuiswaarts met eene Vloot van twee en twintig Koopvaardyfchepen, tevens ten Oorlog uit gerustDe Franfchen, hier van de lugt gekreegen hebbende, wapenden zig met allen fpoed, en bragten negentien fchepen van Oorlog, en zes Kaaperfchepen by één, van zins deezen buit zig niet te laaten ontkoomen. De beide Vlooten ontmoetten eikanderen in dc Hoofden, tusfchen Douvrei en Calais. Hier viel een zeer fcherp gevegt voor. De Franfchen, die de oi:zen, in aantal van manfchap, verremeester waren, zogten hen aan boord te klampen, om dus hand aan hand te veten. De Hollanders daarentegen, weetende, dat ze minder in getal waren, maar meer afgerigt op het bellieren van het geiéhut en vaardigheid in het wenden, hielden gefiadig van hun af; ondertusfehen, door laag op laag, een geweldig vuur op hen maakende. Na een zeer hevig fchutgevaarte, van weêrskan tpn, belandde men in het naauw; wordende het midlerwyl hoe langer hoe ftiller; des men den Vyand niet langer van zig af houden kon. Vyftien vyandlyke fchepen klampten een gelyk getal der onzen aan boord , en maakten zig aan dezelve vast. Fluks wierdt men handgemeen , en het gevegt zo heet en bloedig, dat 'er

in