Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. vn

vriendelijke mededeeling van cenige nadere bizonderheden gemaklij'ker gemaakt werdt. Daar het Tooneel, dat welbejluurd een Leerfchool van Deugd en goede Zedenis, thans, zo veelvuldig, gebezigd wordt ten voordeele van zoveele ongelukkigen, door den Watersnood in diepe ellende ge/lort, Jlre-kke ook dit Treur/pel, dus om den aart 'des onderwerpt genoemd, om, langs éien weg, hulde te doen aan de Bataaffche Burgertrouw van dirk de bek ker. De natuur der behandeling van. het onderwerp, in deeze.n finaak, zal misfehien genoegzaam zijn, om voor de, daarin plaats liebbende, vercieringen te pleiten. Of het jluk ooit ten Tponeele verjehijnen zal, is even onzeker,dan, of'het, daarop gevoerd, behaagen zou, maar zeker, dat het alleen geféhrxeven is, om de roemrijke Memchlievendheid van de bekker en die van zijn Huisgezin te yereeun, en om tevens edele en menschlievende gevoelens in de harten der Bataaven leevendigte houden of te ontjleeken.

met zijn handwerk, den kost voor zichzelven, voor eenen tagtig. jaarigen Vader, en voor twee Kinderen zijnes, met een zwaar geZf.n ielasten, Broeders, welken hij heeft naar ziehgemmen.

In ie Tiotttrdamfihe Courant van 21 Maart 1799.

Sluiten