is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Tweede deel. Beginnende met het jaar 1759

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338 VADERLANDSCHE

| teSens zyn ai"pt van Boelhuismeester , en ftrekkende tot krenking van zyne eere, en wyders, dat hy, indien hy zich al fchuldig mogt hebben gemaakt, aan 't geene hem te laste wierd gelegd, echter dies wegens niet aanfpraakelyk was voorden Magiftraat,verzocht by den Hove van Holland, niet alleen ontflag van zyne gyzeling, maar ook daar en boven vergoeding van alle kosten,fchade en intresten, benevens herflelling van eere, en dat de Magiftraat van den Briel hier toe door het Hof genoodzaakt mogt worden, Het Hof van Holland dit verzoekfchrift gelezen hebbende, vorderde hier op van de Regeering der ftad Briel onderrichting en advis, binnen de tyd van acht dagen; doch, eer dat de Magiftraat hier aan voldeed, vond dezelven goed den meergemelden Boelhuismeester te bevelen, om, binnen zekeren tyd, de ftad en derzelver rechtsgebied te vcrlaaten, en hem, om daar aan te kunnen voldoen, uit zyne gyzeling te ontflaan; gelastende hem verders, om voor de behoorlyke waarnèeminge van het Boelhuismeesterfchap de nodige zorge te dragen, of dat, by gebreke van dien, door hunne Edel Achtbaaren zodanige voorzie-