Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 SURINAME VERHEUGD,

TWEEDE TOONEEZ*

SURINAME." DE FAAM. DE FAAM.

Ecr> luister, roem en bloem van 't Zuid-America! Gun dat ik 't oog; op u met blydfchap nederfla. Juich op dit oogenblik, daar uwe golven krielen Van Batoos wimpelen en vryc Neêrlands kielen!

SURINAME.

Bodin, dees blyde maar ontroert myn teder hart. Myn ftameknde tong, door blydfchaps taal verward, Myn zie! en zinnen, door uw klanken opgewogen, Doen vreugdetraanen vliên uit deeze dankbaare oogen. Maar zeg my hoe gy 't eerst die Scheepsvloot wierd gewaar?

DE F A A M.

Aanbiddelyke Vrouw! op wie elk Amfielaar, Op wie gantsch Nederland haar hoop en troost mag vesten, Als bron en pronkjuweel der vruchtbre Wingewesten, 'k Heb vyiucn maanden lang u in deeze eerzaamheid Zim ïrcuren: «we klagt, langs bosch en berg yerfprcid,

Was

Sluiten