Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 3

Gy , weinigen, wier ziel de dwinglandy vervloekt, Hier voor 't onfterflyk oog een wisfe toevlugt zoekt, Schept moed: het godendom zal u gewis verhooren. 's Volks vryheid word veelal uit dwinglandy geboren. De maar' verforeid zich reeds dat Ercus weduw' leeft, Ja, dat zy, tot ons heil, naar deze wallen ftrcsft. Herdenkt met rny het uur, toen ik naar Delos fneldc, En de achtbre priesteres my óiir ons lot voorfpelde : Ik, fiddrénd voor den god, wiens tempel ik betrad, Sloeg 't oog eerbiedig neer, terwyl ik knielend bad; De priesteres, wier deugd haar godsvrucht evenaarde, Sprak, daar zy my den wil van Phebus dus verklaarde: „ Het kroost van Cekrops zal in vryheid zyn herfteld, „ Als gy Dinomaché ziet in uw' tempel keeren.

Verwacht de vryheid van een' held, „ üie over Thebe eenmaal met roem zal triomferen." Thrafyl'.us is misfehien de held, door ons verwacht: In hem herleeft de deugd van 't achtbaar voorgeflacht. Hy volgt het voorbeeld na van uw vergode vadren: Bas zal die jonge held my in deez' tempel nadren.

Tegen een gedeelte der priesters, priesterinnen, en het volk.

Gy, dienaars van degoön,die in's volksrampen deelt, Der droeven fmart verzagt, hun boezemwonden heelt, En fteeds in de eenzaamheid van dees gewyde daken, Vergeten van 't heelal, de rust der ziel kunt fmaken; En gy, wier godsvrucht, deugd, en heldenmoed ik eer I Keert thans gezegend naar uw gade en kindren weêr.

A 2 li*

Sluiten