is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 AUGUSTUS" 1798.

775

asfertie van die Misfive, waarby gezegd wordt,' dat door alk' de Ingezetenen van deeze Republiek door elkan.kren gerekend, 't federt de Revolutie van den jaare 1795 in de extraordinaire GeldheDingen is betaald jo perCerit van ieders vermogen en bezittingen, behalven de S perCent voor de Marine, en zoodanige andere extra of verhoogde ordinaire belastingen, als in het eene Gewest meer, en in het andere minder zyn ingevoert, — dat die van Vinnen en Ameyde in die Heffingen Hechts voor 6 perCent rk-lvben gedragen, terwyl die van de overige Difiriétcn en Plaarien by gemelde Misfive vernoemd, in geiiie dier Heffingen zyn betrokken geweest, vermeent, dat zy de rechtzinnigheid deezer Vergadering zoude verdagt maaken,.indhri zy ging uitweiden in een Betoog, dat het onrechtvaardig zoude zyn , als men het eene gedeelte der Natie deed dragen alle' de lasten cn kosten ter verkryging en vestiging eener zoo lang vrugteloos gewenschte, en voor allen even dierbaare Vryheid, terwyl men een ander gedeelte al liet zoet cn voordeelig genot van dezelve liet fmaaken , zonder daartoe eenige, of Hechts eene gedeeltclyke opöffc.ring tc hebben bygedmgen.

En gemerkt op dit grondbeginzel van gelykheid het De.creet der Conflituëere'nde Vergadering, van den 3. April 1. L berust, mitsgaders het daar op gevolgt advis van het < Uiiioeread Bewind voorn., is uwe Commisfie van oordeel; . dat.dee/-j Vergadering zich met de motiven en de daarby .'vóor~edragene heffing zoude kunnen conformeeren, zonder «at daar tegen ia aanmerking kunnen koomen, alle 'de klagten in de onderfcheidene boven gementioncerde Adresfen voorkoomende', als zynde fommige op fautive gronden gebafeert, en andere bevonden te behelzen zoodanige klagten over fchaadens door inkwartieringen, plunderingen ,' requilitiën en foortgelyke gevolgen van het • Oorlog, die andere in onderfcheidene geforceerde Negotiatieil betrokken geweest zynde Gewesten , niet alleen gelyklyk met hun, maar fommige zeker in vry grootere ■maate, dan wel zylieden gekeden en verduurt hebben , terwyl aan een ander gedeelte der klagten in het voorteflaane Decreet, ten deezen word te gemoet gekoomen en voldaan.

En is' mede van" geen gering gewicht aan uwe Commisfie G g g voor-