is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19+ 7 SEPTEMBER 1798.

.daarbygeal'egueerdc red' nen , verzoekende, dat bef' Vertegenwoordigend Lichaam de aan hem door den Agent der Manne en het toemaalig. Uitvoerend Bewind geapprobeerde dim-siïe gelieve iiKetrekken, immers dezelve by provilie te furcheeren, en dat de Agent der Marine moge worden gelast, aan hem Requestfarrt te doen geworden Copie van alzulke befchultligingen, als door de Lieuten&nts en verdere Manfchappén van de Schepen, de Hercules en Korteiustr, behooilyk gtteekend, by den voornoemden Agent, tegen hem Requestrant zyn ingebragt, te* einde teitfft zyne befchuldigers zoodanig in rechten te ageeren, als hy verineenen zal noodig te zyn:

En gedecreteerd: de voorfchreeve Requeste en Bylaage, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om, met terugzending van dezelve, daaromtrent der Vergadering te dienen van eonliaeratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Bemardus Brands % om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat aan des Requestrants Zoon, Uk. Brands, Soldaac onder het tweede Bataillon der zesde halve Brigade, de ftraf, welke hy, wegens de begaane misdaad vanDefertie, heeft geïncurreerd, moge worden geremitteerd : " ■ - ;

En gedecreteerd: de voorfchreeve Requeste, tn oripinali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om, met terugzending van dezelve, der Vergadering daaromtrent te dienen van bericht , confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Q. D. Smeets, Burger en Inwoonder der Stad Maastricht \ om daarby & ge-