Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï october 1798.

iyrftïe, der fomma van ƒ 2000- o o, aan hem in bovengemelde qualitejc 's jaars toegez*gd geweest zynde.

En gedecreteerd : de voorfchreeve Requeste. in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind derBataiffche Republiek, om daarop naar bevind van zaaken te dispoaeeren.

Is geleezen de Requeste van het Gemeente Befiuur van het Dorp Cuyk, om daar by geallegueerde redenen verzoekende , dat het Vertegenwoordigend Lichaam, het gemelde Gemeente Befiuur gelieve te fublidiëeren, met-zoodanige fomma van Penningen, als beroodigd zal zyn, om nog tydig voor het verloopen des Zomers, te doen uit modderen, opkarren en beftraaten , het allerönbekwaamfte gedeelte van den Venlofchen publieken grooten Weg binnen Cuyk; voorts om mede het gedeelte van dien Weg, iooptnde van het einde der gemelde te beftraaten Weg tot aan het zoogenaamde Hagelkruys, met Maasgrind te doen verhoogen, naar benooren.

En gedtee.eerd: voorfchreeve Requeste en Bylagen , in originali* te zenden aan het Uitvoer endBewind der oataaflche Republiek, om, met terug zendmg van dezelven, der Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste vtn J. M. de Perponcher^ gebooien van Thuyl van Serooskerken , c. f. , allen Vrouwen en Jonkvrouwen , Gebenificeerdens met Praelatuurfchappen en Prebenden, in de Conventen van Oudwyk, St. Servaas, Witte Vrouwen, Mariëndaal en Vrouwen Clooster, allen gelegen ia de voormaalige Provincie Utrecht; om daar by geallegueerde redenen verdoekende, dat het Intermediair • Ai.

Sluiten