Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 OCTOBER 17980

een Rapport van de Burgers Rc-prafentamen Steyn Parvé, en verdere, by Decreet van den 20 Augustus laatsiledcn Gecommitteerd geweest, relatif Decreeten $ welke door de Tweede Kamer worden terug gezonden* Uit hoofde, dat dezelve weigeri, de onverwylde noodzaaklykheid, te bekrachtigen: en zynde de redenen van weigering in het voorzegd Extract vermeld.

En is'goedgevonden en verfhan, voorfchreeve Extracr met de Stukken, daartoe relatief, in originali i te (tellen in handen van de Burgers Reprtefentantert Steyn Parvé, van den Braak, en G'erlsma, om daaromtrent derVergaderingte dienen van confideratiën en advis.

En is op'het geproponeerde, door den Praïfident^ goedgevonden en verfhan, by voorfchreeve Commisfie te voegen den Burger Rrprsefentant Verfleege, Uit hoofde der indï>pofitie van den eerstbenoemden in bovengemelde Commisfie.

Zyn ter Vergadering ingekomen ^ de navolgende door de Tweede Kamer gefanctioneerde, en in Decretten veranderde befluiten deezer Kamer, als :

Vooreerst: het befluit van den 28. Augustus 11. f"elatif het verzoek van H. Swierink, om Venia Mtdtis.i

Ten anderen: dat van den 11. September laatstleden, relatif het verzoek van M. de Bank, om Venia Mtatis. .

Ten derden : dat van den s8. September laatstleden 5 relatif het verzoek van J. B. van Keulen, om uitvoer' van Droguetten , en ;U

Ten vierden: dat van den 28. September, 11. relatii het verzoek van M. Luberti, om uitvoer van Lantaarn-Hoorns.

En zyn voorfchreeve Decreeten aangenofneri toöf Notificatie, en zullen dezelven ter Nationaale Caneelafy worden gedeponeerd.

K 2 Ü

Sluiten