is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 OCTOBER i>0».

noemende flem uitoefenende Burgers der Bamffcfie RemfWiek , woonende te Amflerdam, ten getale van 91 ch bygelyke voordragt doende, als by"de voorfz. zev enden eensluidende Requesten was gedaan - en «ventien e*. Een Request van Barend Degens, cum ruis allen zich noemende ftemgerechtigde Burgers tè AmfieVdam^ daarby Z!Ch beklagende over het voorloop* Ratponlómden Burger Reprafentant Hartevelt, onlangs er deezer Vergadermge uitgebragt betreffende de (lilden; en om d-aiby geallegueerde redenen, verzoekende, dat het der Vergaderinge mogte behaagen , om

P'flmo. Betreffende het gemelde Rapport, zooveel moo*lykis, Ofereenkomffig de rechtvaardigheid en billvkhïd leïande",,^ enng' V0°' ^qucstïanten

Steunde. Om goedgunftig het voorgenomen Plan van dezelve te approbeeren, om , naamiyk van derzelver Gildekas enz. een Weduwe-, Zieke-, Behoeftige-, en BegraafnisFontfs voorbunheden opterigten , erf zelfs uit hun midden Commisfarisfcn, of Directeuren daarover aanteltellendaar zy Requestranten vertrouwen, hiertoe gefchikter en minder kostbaar, in ftaat te zyn, als door'het aanfteileÜ van een meemgte nieuwe Ambtenaaren binnen de Stad Anmcrdam.

By Decreet van den 7. September, vier-cn-twintig eensluidende Requesten van ftemüitöeffenende Bunters , woonendete^y?^», ten getale van 1349.. daarby mede gelyke voordragt doende, betreklyk het vervallen verklaaren der Gilden en om daarby geallegueerde redenen, mede verzoekende, dat het deezer Vergadering moge behaagen , by de aanflaande deliberatiën over het Rappor' van de Commisfie, aan welker hoofd zich de Burger Hartevelt bevindt, zoodanig reguard op dezelve voordragt te flaan, als dezelve tot klem der Staatsregeling rot uitoefening van onhrcukbaare Rechtvaardigheid "en tot heil en genoegen van liet algemeen, zal vermeenen te behooren;

By drie Decreeten van ir September i°. Een Request van % P. Rotgans, c. C, allen zich noemende Burgeren der Bataafibhe^Republiek, «roon£S te Hoorn; daarby zich beklagende over het voorloop* Rapport, door den Burger Repraefent'aut Hartevelt, onlang*