Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E * 3

mer, daarvan alyoorens ter Vergadering een Voorfteï moeten doen, enïulksAy meerderheid der prefent zynde Leden worden beflist.

3.

De Vergadering zal door den Voorzitter, fiaande , met het volgend-Gebed geopend worden:

„ Algenoegzaam Opperweezen ! Uwe wysheid en „ liefde befluure ons in de getrouwe volvoering van „ onzen"pligt, tér'bevordering van het heil onzes „ Vaderlands en onzer Natuurgenooten. Amen. "

En zullen allen de Leden , geduurende het gebed pp (laan.

4-

By het openen der Vergadering, zal de Secretaris alle Leden by hunne naamen oproepen, die dan door een duidelyk antwoord, een blyk zullen moeten geeven var, hunne tegenwoordigheid.

5.

De Voorzitter zal nimmer'aan meer dan een vyfde,yan van het volle getal der Leden vryheid tot afweezighcid moogen verleenen, en dat wel niet langer dan voor den fyd van drie weeken; en indien die vryheid voor langer tyd word verzogt, zal, qp voordragt yan den Voorzitter , de Vergadering 'daaromtrent bellisfen.

6.

'Er zal aan niemand verlof tot afweezighcid moogeu gegeeven worden, dan by een fchriftelyk Billet, door den Voorzitter eigenhandig onderteekend , het welk aan den Secretaris , die daarvan aanteekening zal houden, vertoont zal moeten worden.

7-

By de aanteekening'der abfente Leden, zal aan het hoofd der Befluiten van elke Zitting afzonderlyk worden aangeteekent ? wie met, wie zonder permisfie en wie ivegens ziekte abfent zal zyn geweest.

8.

Na de leezing der naamen, en de opgave der Leden , die

ze 7

Sluiten