Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io OCTOBER 17-98. 4n

ging van het vegten, in het Mes van den Suppliant ingedrongen, of gevallen is.

En in overweging nemende, dat daar 'er geene de muitte blykvoor handen is, dat de Suppliant en de neergellagene te vooren ooit in eenige onmin geleeft, of elkanderen eenigen haat, of wrok toegedragen hebben het fait uit zoodanig oogpunt niet kan befchouwd worden, dat hetzelve met vöordagt of opzet is gefchied maar uit eene onverwagte rulle tusfehen dronke Perfoonen ontftaan, zyn oorfprong heeft.

Overwegende wyders, dat de behandeling die de naastbeftaande, van den gekwesten Dries Jan Manus Driesfen,^ hebben aangedaan, gehouden zoude kunnen worden voor de oorzaak van zyn 'dood, waartoe de verklaaringen van de Chirurgyns zeer groote prefumtie opleeveren, zoo dat 'er waarfchynelyk een verzuim heeft plaats gehad, 'tgeen tot merkeïyke verfchooning Van den suppliant is militeerende.

En confidereerende, dat alle de daartoe gerechtigde naastbeftaande van den overleedenen Dries Jan Manus Driesfen, eenen volledigen zoen met den Suppliant hebben getroffen, en ter zaake van voorfchreeve ongeval te vrede zyn gefteld, zonder eenige actie, of pretenfie meerder deswegens te hebben.

Ook in aanmerking nemende het alleszins gunflig Declaratoir van het Gerecht van des Suppliants t-eboorteen woonplaats, verklaarende dezelve te zyn: een Ton°man yan een ordentelyk gedrag, en geen drinker, ruiiemaker of vechter.

En eindelyk overwegende, dat daar des Suppliants omftandigheden niet toelaaten, kostbaare gedaane ftappen te vernieuwen, her by deeze Vergadering, op inftantie van het Adminiftratief Beduur van het voormaalig Gewest Bataafsch Braband, daarvoor zoude kunnen behouden worden, als of het verzoek door Geurt Dirk van de Wetering, aan deeze Vergadering was gedaan en mitsdien daarop als zoodanig disponeèrende, befluit' dat des Suppliants verzoek zal worden geaccordeert als eerder voor eenen ongelukkigen dan fchuldigen misdaader moetende worden gehouden , en ook als zoodarig Dd 3 niet

Sluiten