Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4H 10 OCTOBER 1798,

t' d gebragt", waartoe de Commisfie vin Toezigt en 'Politic, dc gefchiktlte aan uwe Gecommitteerden isvoor1 irt % waar u't dan als een gevolg voortvloeit, dat g nelde Commisfie de noodige verdeeling k.m maken, ter plaatzing van zoodanige Collegicn of Bureaux, als ter directie van 's Gemeenelands zaaken noodzaaklyk zyn; en dat, indien in zoodanige vertrekken eenige veranderingen behooren te worden gemaakt, zulks niet zal mogen gefchieden, zonder voorkennis cn opfpeciale authorifatie "van gemelde Commisfie; gelyk mede aan gemelde Commisfie dient overgelaaten te worden, te zorgen voor het vuur en licht, dat in de vertrekken, _ ten gebruike van het Vertegenwoordigend Lichaam gefchikt, moet gebruikt worden.

Eindelyk moeten uwe Gecommitteerden in aanmerking geven, dat het, hunnes inziens, noodzaaklyk is, dat de Commislie, zoo der Eerfie als Tweede Kamer, tot Toezigt en Politie, met den anderen communicatif omtrent alle generaale pointen zouden behooren te werk gaan; en alleen aan ieder derzelve afzonderlyk zoude behooren Jcmandeerd te worden, de Politie en Toezigt omtrent het interieure van de Vergaderplaats dier Kamer, waartoe zy behoort, alsmede van de Bureaux, tot haare Kamer afzonderlyk geaffecteerd.

En het is, uit hoofde van alle deeze gronden, waaromtrent uwe Gecommitteerden met dc provifioneele Commislië'n van Politie der beide Kamers, hebben geconfereerd, en die hun in deeze de noodige inlichting wel hebben willen geven, dat uwe Commisfie de vryheid neemt aan Ul. voortedragen het hier nevens gevoegde Concept^ Befluit en Inftruclie, welke zy gaarne aan het meer verlicht oordeel deezer Vergadering fubmitteeren.

X)e.EerfteKamer\m hetVertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, byBefluit van den 22. Augustus laatstleden berwemd, op de ten zeiven dage gedaane Voordragt door de provifioneele Commisfie van Toezigt en Politie, tendeerende, om daarby aangevoerde redenen , tot het formeeren eener Infiructie voor de door beide Kamers te benacmene Commisfien van Toezigt en Politie:

En

Sluiten