is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

828

i8 OCTOBE-R 1798..

voerend Bewind, voor rekening van den Lande, gedaane.aankoop behoorlyk worde geprofiteerd. -

Hebben (er Vergadering uitgebragt, het hiet navolgend Rapport.

Burgers Representanten !

Het heeft aan deeze Vergadering behaagd, by haar Bejluit van den 8. October, te ftellen in bandenjan hunne.Medé-federi, de Burgers van Legden9, Leemans en haend'els, om der Vergadering te dienen van confideratiën en advis, eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, gefchreven op den 22. September laatstleden , daarby ter kennis deezer Vergadering brengende, dat door het gewezen Intermediair Uitvoerend Bewind, voor Rekeningvan den Lande, aangekogt was, zekere'Grond van een afgebrand Huis, op den hoek der Paradeplaats gelegen, voor de Somma van ƒ2000 : -: vry geld, met oogmerk om op dezelve in der tyd een Hoofdwagt te doen bouwen , en verzoekende de nodige authörifatie ten einde dezelve aankoop behoorlyk worde gepraefteerd.

Het heeft ons in den cerlten opllag verwonderd, dat het Intermediar Uitvoerend Bewind deeze aankoop zoude gedaan hebben, buiten een voorafgegaan Decreet van de Wetgevende Macht, daar zulks tot de wettiging van dien Koop noodig zoude geweest zyn. Dan wy hebben vernoomen, dat de fchikkingen door het Intermediair Uitvoerend Bewind op zodanig eene wyze zyiï gemaakt dat hetzelve geenzins zoude gecompromtteerd zyn , by aldien het Vertegenwoordigend Lichaam zwaafigheid maakt de koop te .approbeeren. " .

Het komt ons ook natuurlyk voor, dat in dit geval het Intermediair Uitvoerend Bewind heeft kunnen bevreesd zyn, dat als 'er eenige publiciteitwierd gegeeven, aan het voornemen van het gemeéne Land, om dat Erf te koopen , hetzelve niet dan voor eene hogere pr'ys zoude zyn.tc bekoomen geweest.

En het is daarom , dat wy geene zwaarigheid vinden in het approbeeren van den 'koop, en het verkenen dér noodige authörifatie aan het Uitvoerend Bewind , om dies koop effect, te doeii forteeren. Ln