is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414 9 NOVEMBER 1798.

vonden en verftaan , dat voorfchreeve Misfives, van het Intermediair Adminiftratif Beftuur van het voormaalig Gewest Friesland; en van de Municipaliteit van Jaarsveld 9 'van Stad en Lande van Zeevenbergen, van Hilverzum ,en des Ambts van Doesburg, alle in originali, zullen worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, ten einde dezelve, voor zo verre noodig, te beantwoorden , en de daarby verzogte elucidatie te geven , in conformiteit aan bovengemelde befluiten deezer Vergadering.

En zal tevens extract deezes worden gezonden aan voornoemde Uitvoerend Bewind, tot derzelver informatie. Onderwerpende enz.

D. J. Steyn Parvé.

P. Ferhoyjen.

3' Lublink de Jonge.

H. van Tomputte A. z.

S. Gerlsma.

Van Hoogflraatcn.

D. Werner.

Waarop gedelibereerd zyrd;, heeft de Vergadering Zich met hetzelve rapport geconformeerd, endienvolgende gedecreteerd, alle de voorfchreeve Misfives co' pielyk te zenden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, ten einde dezelve voor zo veel noodig te beantwoorden, en de daarby verzogte elucidatie te geven, in conformiteit aan de dieswegens genomen befluiten van het Vertegenwoordigend Lichaam.

De Burgers Reprsefentanten Steyn Parvé, en verdere by Decreet van den 1% Augustus laatstleden, Gecommitteerden ten examen eener Misfive van het Intermediair Adminiftratif Beftuur van het voormalig Gewest Zeeland; daarby verzogt hebbende elucidatie omtrent het eerfte der additioneele .Articulen van de Staatsregeling» betrekkelyk de Traetementen. van de

werk