Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4f4 '* NOVEMBER jygt.

<jnder deeze mids: dat de Requestranten zullen gehouden zyn, telken reize als door hun Ducaateti

Ryksdaalders, invoegen als boven zullen worden uitgevoerd, aan den Commisfaris tot hec werk der Convoyen en Licenten te Amflerdam hec moncant daarvan op te geven, en wyders ten genoegen van gemelde Commisfaris moeten ftellen fufficiënte cautie voor het montant der driedubbelde waarde van de uittevoeren geldfpeciën, ten behoeve van den Lande, 90 niet hinnen den tyd van twee Maanden, met voldoende bewyzen word geverifieerd, dat dezelve by het Berlyner Hoofd Banco Dire&arium zyn ontfangen geworden; mitsgaders dat de uitvoer van gemelde Ducaaten en Ryksdaalders altoos gelyk ftaat met de daarvoor ingevoerde of in te voeren Hollandfehe ftandpenningen, en dat dus ook deeze, door hun van wegens het Berlyner Hoofd Banco Directorium, tot dac einde zyn afgezonden.

Waarvan bv Extract deezes aan het Uitvoerend BeWtnd der Dacaaffche Republiek zal worden kennis gegeven, om te ftrekken tot deszelfs informacie en na-

ÏICEn zal dit Befluit, overeenkomftig Articul rto der Staatsregeling, ter bekragtiging gezonden worden aan de tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, met en benevens voorfchreeve Misfive en Uequeste, in oiiginali.

By Refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 14 Oclober laatstl., en den a November daaraanvolgende, ter deezer Vergadering geleezen; houdende, ingevolge van en ter voldoening aan bet Deereer van den % September te vooren, deszelfs confideratiën en advis op de Requeste

Sluiten