is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

598 i5 NOVEMBER 1798.

De Befluiten, gisteren genomen, zyn geleezen en gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd en gearrefteerd zyn de Depêches daar uit refulteerende.

Zyn ter deezer Kamer ingekomen de navolgende door de tweede Kamer bekragtigde en in Decreeten veranderde befluiten deezer Vergadering, als:

Voor eerst: Het Befluit van den 1 November jongstleden relatif eenen voordragt van het Uitvoerend Bewind', om continuatie der toelaage van vier ftuivers ♦s weeks aan de Wagtmeefters en Trompetters van de Cavallerie, Dragonders en Husfaaren enz.

Ten tweeden: Dat van den 1 November jongstl. betreklyk zekeren voordragt van het voormaalig Intermediair Uitvoerend Bewind, aangaande de petitiën van den Burger Aubert, gewezen Chargé des Affaires du Commerce aan het Hof van Spanje.

En zyn dezelve aangenomen voor Notificatie, en zullen ter Nationale Cancelarye worden gedeponeerd.

Is geleezen een ExtracT: uit het Register der Decreeten van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks van den 10 deezer- daarby aan deeze Kamer onbekrachtigd terug zendende, een Extraét uit het Register der Befluiten van den 30 Oclober te vooren , genomen op eene Misfive van den eerften Praefideerenden , en andere Raaden in den Hove van Juftitie over het voormaalig Gewest Bataafsch Braband, gefchreeven in den Boich den 12 der laatstgemelde maand, en den 18 toen daar aan volgende alhier ingekomen; houdende, ingevolge van en ter voldoeninge aan het Decreet van den? September laatstleden, derzelver bericht, con' fide-