is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip NOVEMBER 1798.

Van Beftuurders der Gereformeerde Diaconie Armen te Foor hout,

Van de Armen voogden der Gereformeerde Armen te Oostetblokker;

Allen daar by, ter voldoening aan het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van den ao September laatstl,, opgaaf doende van den ftaat en gefteidheid der Armen en der Armen - Fondzen op voorzegde Plaatfen. °

En gedecreteerd, de voorfchreeve Misfives, in eriginali, te ftellen in handen van de Burgers Repraifentanten Lublink de Jonge en verdere r by Décreeten van den 3 Augustus en 19 September laatstl. Gecommitteerden, tot het fuppediteeren van een Concept-Wet, betrekkelyk het Armen-Beftuur, ingevolge articul 48 der algemeene Beginzelen van de Staatsregeling, om, by derzelver uittebrengen rapport, daar op het noodig reguard te flaan.

Is geleezen de Requeste van de Hervormde Gemeente van Nispen, Lande van Breda, om daar by geallegueerde redenen verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam, uit aanmerking, dat reeds°tusfchen de Roomsch Catholyke en Gereformeerde Gemeentens aldaar een fcheiding en verdeeiing van het Kerkgebouw in 't vriendelyke is gemaakt, gelieve te verklaaren , dat omtrent het Kerkgebouw, te Nrspen voornoemd, geene verdere of andere vergely kingen te pas komen noch volgens den zin der Staatsregeling behoaven gemaakt te worden. 8

En gedecreteerd, de voorfchreeve requeste en by. laage, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Repubiek, om, met terugzending van dezelven, daaromtrent der Vergaderim' te dienen van bericht. ö

Is