is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s©49 at> NOVEMBER 1798.

ftnis, woonende te Groningen; houdende, dat Commisfarisfen van de HuwJyks zaaken aldaar, zwaarigheid maakte, hem Requeftrant met Anna Hofmans in ondertrouw op te nemen, op fundament,dat zy eikanderen ta na in den bloede bettonden; ,en voorts om daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat de Municipaliteit aldaar, met en benevens de voornoemde Commisfarisfen tot de Huwelyks zaaken mogen worden geauthorifeerd, om het Huwelyk van den Requeftrant met A. Hofmans vry en onverlet te laten voortgaan.

En gedecreteerd: dc voorfchreeve RequesteenBylagen, in originali, te zenden aan het Mof van Juditie van het voormaalig Gewest Stad en Lande, om, met terugzending van dezelve, daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Willem Carel van Wyk* mede-Compagnon in de Leverantie van de vivres en Fourages voor de Franfche Troupes, in foldy der Bataaffche Republiek, om daarby gealleguëerde redenen verzoekende, dat aan Chriftiaan de Fisfer^ woonende te Utrecht, zich qualificeerende te ageeren op deszelfs firma van Negotie, canteerende ten naame van Chijliaan de Visfer en Comp., het mandament van revifie in zaake tegens hem Requeftrant, breeder ten voorfchreeve requeste vermeld , het zy reeds verzogt, of, uit hoofde van het nader appoinctemenc van den Hove van Juftitie, van het voormaalig Gewest Utrecht, in in dato 20 November laatstleden, nog te verzoeken, mogte worden geweigerd, en dien volgende deeze requeste aangenomen voor antidotaal;

En