is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6 NOVEMBER 1798; 1043

<gende, ingevolge Decreet van den 24 Augustus deezes Jaars, deszelfs confideratiën en advis;

I«. Op eene Misfive van het Intermediair Adminiftratif Beftuur van Stad en Lande van Cuylenborg,

s°. Op eene Misfive van hec Intermediair Beftuur van Thiel en Zandwyk, beide houdende klagcen, over het by continuatie willekeurig heffen van een zogenaamd ftraac en poortgeld, door die van Buuren, van de Ingezetenen onder beide bovengemelde Beftuuren behoorende; ,. 1

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

Gylieden hebt by Decreet van den 2 deezer gefteld in lianden van uwe Medeburgers Storm, van Galen, Doet* ma< Verhees, en den Spreker, eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchrëeven alhier den 26 October laatstl.; houdende, ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet van 24 Augustus Jongstleden,' derzelver confideratiën en advis,

i°. Op eene Misfive van het Intermediair Adminiftratif Beltuur van Stad en Lande vmCuylenborg; gef hreeven aldaar den 19 der gemelde Maand, zich. daarby beklaagd hebbende over de Regeering van Buuren, weke in den Jaare 1793 van zich had kunnen verkrygen, op eigen gezag een zogenaamd Straatgeld in te voeren, waar aan hetzelve Beftuur zedert dien tyd had moeten coutribuëeren; en voorts' verzogt hebbende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam geliefde te vernietigen het gemelde Straatgeld, als mede het Poortgeld, dat als nog van de Cuylenborgfche Ingezetenen op Zonen Feest-dagen mBuuren voornoemd word gevordert; en

a<\ Op eene Misfive van het Intermediair Beduur vm Thiel eu Zandwyk, gefchree/en ter. eerstgemelde " B b b b 4 Plaats