is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 DECEMBER 1798.

259

Are. 19.

De tranfito aangegeven vrye Goederen zullen onder den geconligneerden of Koopman, mogen verblyven, onder de bcpaalingen, Are. 12. en 13. o-eftipuleerd. ö

Art. 20.

Opzigtelyk de contrabande tranfiëerende Goederen, zal, behalven het geen generalyk hier vooren omtrent den doorvoer 'is geftatuëerd, in allen gevalien een fpeciaal toezicht door 's Lands bedienden gehouden worden, en dezelve dadelyk by de iosfing gepiumbeerd. ö Art, sï.

De alzoogeplumbeerde Goederen,niet dadelyk wederom uitgevoerd wordende, zullen, ten by wezen van een of meerdere Commifcn ter Recherche, naar een 's Lands Magazyn of Pakhuis worden gebragt, en m hetzelve opgeflagen zynde, geileld onder de custod:e van den Vendumeefter of die deszelfs functie waarneemt, met naarae,de eerlte Officier van de Convoyen en Licenren: welke daadelyk van zoodanige Goede, ven een behoorlyk Rcnverfaal aan den Schipper of Voerman zal moeten afgeven ter hunner decharge, en ten einde hetzelve aan den Geconligneerden, tot diens fecurueit, ce overhandigen, Art. 22.

In plaatfe waar geen vast Lands Magazyn of Pakhuis voorhanden is, zal een voorfchreven einde door dea geenen, onder wiens custodie de Goederen komen, een gefchikre bergplaats worden aangewezen; welke als dan in allen deele met zoodanig Lands Magazyn of Pakhuis zal gelyk liaan.

Art. 23.

By het aangeven van alle zoodanige Goederen, zal door of van wegen den Geconligneerden worden geR 3 fteld