Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

la DECEMBER 1796. 417

eïkanderen een Wettig Huwelyk te kunnen aan. gaan.

Ten vyfden: dat van den 23. November laacstle* den, relatif het verzoek van Armbezorgers van de Gereformeerde Nederduitfche Hm's^itten- en Diaconie Armen binnen Leyden, om by het 15. Articul der Ordonnantie van het Collegium Pharmaceuticum , aangaande derzelver Armen Cas, te mogen worden gemaintineerd.

En ten zesden: dat van den 29. November laatst* leden relatif het verzoek van de Municipaliteit van Hellevoetfluis, om autborifatie tot het heffen van zoodanige belasting, als aldaar zedert lang. tot hec onderhoud van derzelve Kerk enz, is opgebragt geworden»

En zyn dezelve aangenomen voor Notificatie, ere zullen ter Nationaale Cancellarie worden gedepo-? neerd.

Is geleezen een Extraéf. uit het Register der Decreeten , van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffehen Volks , yan den j. December laatstleden, daar by aan deeze Kamer onbekraebtige terug zendende, een Extracl uit hec Regiscer haarer Befluiten van den 28. Noyeinber te vooren genomen, op eene Misfi/e van hjff Uitvoerend Bewind der Baraaffche Republiek, den 19. der gemelde Maand alnier ingekomen; houdende confideratiën en advis, op de op den 18. October laatstleden geprcefenteerde Requeste van A. A. Detaz van Asfendelft, daar by verzogt hebbende, dac zeker ftukjeu Lands, gelegen onder den bedryve ym Heemskerk, genaamd hec Krofjen van fVUlent Dd a Mief^i

Sluiten