is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8Si v DECEMBER 1798".

de. Votdoenifige eener fomma van ƒ <rf6i 6-01» Cers de doot ben, gedaane Leverantie van Pahsfadert It, Gordingen . ter fortificatie der Grebic'he Linie.

E ten ander n, op eene Misfive var, het Gemeen* te.Beftuur der Stad VVageningen, daarby zich voof d n voornoemden H. Lyfen, met den meesten aandrang interesfeerer.de, en deszelfs verzoek appuyee»

reiWaaron gedelibereerd en in aanmerking genomen zynde, dat omtrent des Suppliant* Potende, reed* dl noodige voorzieningen zvn daargefteld, en aan b « bereids etn Acte van verzoek is verleend , op de Post tot onderhoud der Fortificatiën, binnen de voormaalige Provinciën, op de refpeclive Extraordinans Staaten van Oorlog voorkomende. >

Heeft de Vergadering, conform het advis van het voornoemd Bewind, goedgevonden en verftaan, Suppliants verzoek te houden buiten verdere dispofide.

Is geleeren eene Misfive *'an het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven den 20. December jongstleden, houdende ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 10 deezer lopende Maand, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van Cohen en Comp., Banquiers te Amflerdam; tendeerende tot vryftelling van het recht op bet KIein-2Jegfil, over eene ol meerdere Hoofd-ObliVatién door zyne Pruisfifche Majefteit uitgegeven tot Hypotheek der geprolongeerde Obligatiën, fpruitcnde'uit zekere Ne -onatie, ten behoeve van voorzegden Koning, in den Jaare i?93- plaats gehad hebbende, en /Ynde hetzelve advis allenzins favorabe .

En heeft de Vergadering, zoo wel uit aanmerking van de Eerfte Perlbon, hierby geïmeresfeerd, te we-