Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

éi© 16 JANUARY 179*.

den dood van een van deszelfs Leden , recht fprekende in cas van gemeene middelen.

Tm tienden: dat van den 3 January jongstleden, (bekragtigd den ir Jauuary ) relatif de verzoeken van M. J. Schotten, P. Dailly Clyver, H Mathielfen, S. van Heel, en J. f.N. Lccrs, om Vernam atatis.

Ten elfden: dat van den 2 January jorgstleden, (bekrachtigd den 11 January,) aangaande het verzoek van de Municipaliteit van Deventer, om van zekeren last, haar door de Commisfie van Burger Wapening in 't Voormalig Gewest Overyfet opgedragen, ie mogen worden ontflagen.

Ten twaalfden: dat van den 2 January jongstleden (bekrachtigd den ri January,) relatif het ■verzoek van J- H. de la Sabloniere cum fuis, om in derzelver qualiteit, als gecommitteerden geweest zynde ter organifatie der gewapende Burgermacht binnen Campen, met een behoorlyk daggeld begunftigd te mógen worden.

Ten dertienhn'. dat van den 2 January jongstleden, ( bekrachtigd den 11 January) aangaande zeker beklag van het Intermediair Beftuur van Thiet *« Zandwyk, over den Agent van Nationale opvoeding, welke eigener authoriteit weesmeesteren aldaar had geauthorifeerd, tot het opnoemen van zekere fomma van Penningen tot melioratie van het voornoemde huis, en tot het vervullen van eene in het zelve huis geëxteerd hebbende vacatuure.

Ttn

Sluiten