Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai JANUARY 1799. 8or .

ftuur van den Haag, gefchreeven op gisteren, zich daar hy beklaagende, over eene by bet zelve Gemeente Beftuur ingekomen Refoiutie van het Intermediair adminiftratif Beftuur van het voormaalig Gewest Holland, in dato, den 14 January laatstleden, waarby by hetzelve gelast word, om de in dezelve Refoiutie genoemde Perfoonen, welke, zedert 22 January tot 12 juny des afgelopen Jaars, uit hunne respective posten waren ontzet, wederom in dezelven te herftellen , en om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat bet Verte' genwoordigend Lichaam het effect der gemelde Refoiutie gelieve te furcheeren, tot zo lang voorfchreeve zaak by het zelve zal zyn onderzogt en getermineerd.

En in aanmerking genomen zynde, dat verzoeken ter fta'eenng van effect van genomene Refolutiën, uit haaren aart, eene fpoedige dispofitie vorderen* ten einde te verhoeden, dat de zaaken of niet vertraagd , of niet worden gebragt uit haar geheel, heeft .te Vergadering verklaard, dat er is onverwylde noodzaaklykheid.

En voorts daadiyk bejleoten, bet verzoek van het Gemeente Beftuu- van den Hang voor.noemt, mits deezen te accordeeren, en dien volgende, bangengende de dehberatiën van het Vertegenwoordigend Lichaam over de zaak ten principaale, te furcheeren het effect van de bovengemelde Refolutie van het Intermediair Adminiftratif Bsftuur van het voormalig Gewest Holland, in dato 14 January laatstleden.

Ztallehdè Extract deezes worden 'gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

Eu zsl dit befluit, overeenkomftig het 60 Articul der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden Fff 5 ge-

Sluiten